Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi, Công ty TNHH YRGLM Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin được quy định những phương châm cơ bản về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhằm giúp đảm bảo quyền lợi của người truy cập. Chúng tôi cam đoan sẽ phổ biến rộng rãi đến các nhân viên công ty và thực hiện triệt để chính sách này.

1.Việc sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân thu thập được phục vụ cho những mục đích nằm ngoài phạm vi đã đặt ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thực hiện triệt để nhằm đảm bảo điều đó.

2.Việc quản lý và bảo mật thông tin cá nhân

Việc quản lý thông tin cá nhân sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh, và đảm bảo không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của ứng viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ ứng viên, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, gây tổn thất, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân.

Trong trường hợp có sự cố xảy ra, Công ty sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý và thực hiện những biện pháp ngăn ngừa nhằm tránh thiệt hại lan rộng.

3.Chấp hành theo pháp luật

Công ty chúng tôi đảm bảo sẽ tuân thủ theo những quy định, hướng dẫn hiện hành của pháp luật liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

4.Duy trì thực hiện và cải thiện hoạt động tổ chức bảo mật thông tin cá nhân

Công ty sẽ thành lập hệ thống quản lý đảm nhiệm việc bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi cam đoan sẽ luôn duy trì và tìm ra những biện pháp cải thiện đối với việc thực hiện bảo mật thông tin cá nhân.

5.Thắc mắc, khiếu nại hoặc tư vấn về thông tin cá nhân

Công ty sẽ tiếp nhận và đối ứng nhanh chóng mọi thắc mắc, yêu cầu chỉnh sửa, khiếu nại và vấn đề cần tư vấn về thông tin cá nhân mà công ty nắm giữ theo địa chỉ dưới đây.

Trong trường hợp đó, vui lòng làm theo các thủ tục được quy định sẵn.

Bộ phận giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân

YRGLM VIETNAM CO.,LTD.
Ban quản lý bảo mật thông tin cá nhân : Bộ phận quản lý

E-mail:vietnam_admin@yrglm-vn.com

6.Sửa đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty sẽ tiến hành sửa đổi nội dung chính sách nếu pháp luật có sự thay đổi trong những quy định, hướng dẫn liên quan.

Ngày ban hành : 01/08/2019

YRGLM VIETNAM COMPANY LIMITED
Chủ Tịch KENJI AOYAGI

Let’s work together

Click Here